Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobrá zpráva o záchraně člověka Máte rádi dobré zprávy? Já ano. A věřím, že vy také. Žijeme v době, kdy dobrých zpráv jako by ubývalo. Zamysleme se tedy nad dobrou zprávou, která se týká samé podstaty našeho života. Důležitá otázka Dovolte, abych vám nejprve položil otázku: kdybyste dnes zemřeli, kde byste se ocitli? Šli byste do nebe? A kdybyste se dnes postavili před Boha, co byste odpověděli na otázku: Proč bych tě měl pustit do nebe? Nebe je dar Není to výsledek našeho úsilí ani odměna za zásluhy. Bůh nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého1. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit2. Bible říká, že darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu, ale mzdou hříchu je smrt3. Problém tedy není na Boží straně, ale na naší. Člověk je hříšník. (Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, co je to hřích?) A jako hříšník nemůže zachránit sám sebe. Je to jako kdyby chtěl ten, kdo se topí, sám sebe vytáhnout z vody. Nepůjde to, protože „všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva”4. Ano, dokonce starověký mudrc prohlásil, že „není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil“5. Přesto Ježíš řekl: “Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesích."6 Bůh je ten, kdo velmi miluje a je plný milosti. Proto nijak netouží po tom nás trestat. Ale Bůh je také svatý a spravedlivý. A tak je to také On, kdo nutně potrestá hříšníky a žádného viníka nenechává bez trestu7. Proto je hrozné upadnout do rukou živého Boha8! Dávný prorok prohlásil o Bohu: „Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení“9. Kudy z toho ven? Bůh má řešení a jako oběť za náš hřích poslal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný10. Ježíš je dokonale Bohem a zároveň cele člověkem. Člověk, který Ježíše velmi miloval o Něm řekl: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy“11. Šest set let před Jeho narozením o Něm bylo napsáno: „Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky“12. Svou strašlivou smrtí zaplatil za naše hříchy a svým tělesným vzkříšením nás ujistil, že budeme v nebi s ním. Vždyť Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností13. Vždyť všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech14. Bůh sám tedy připravil řešení této pro nás neřešitelné situace. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Víra není něco dočasného ani to není pouhé intelektuální porozumění. V první řadě je to víra, že existuje Bůh. Víra v osobního Boha, v Boha Stvořitele všech věcí. „Bez víry totiž není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají15“. Ale taková víra k naší záchraně nestačí. Jak vyznává Slovo Boží: „Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. I démoni tomu věří - a třesou se!16“ Jde tedy o důvěru v Ježíše Krista. Bezpodmínečnou důvěru v otázce naší záchrany. Je to víra v to, že jedině prostřednictvím Krista můžeme být zachráněni. Ježíš řekl těm, kdo za Ním přišli: „Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv.17“ Co s tím? Všechny tyto uvedené skutečnosti by nás měly přivést k jediné otázce: Co tedy máme dělat? Na tuto otázku Bůh slovy Bible odpovídá: „Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen!“ Jak to udělat? Pokud chceš teď přijmout dar věčného života, modli se následující modlitbu (modlitba je rozhovor s Bohem, tak Mu řekni, co je tu napsáno): „Pane Ježíši, prosím teď abys přišel do mého života. Jsem hříšník. Spoléhal jsem se ve svém životě hlavně sám na sebe, ale nyní chci důvěřovat jenom Tobě. Přijímám Tě jako svého Spasitele. Věřím, že jsi zemřel za mne. Přijímám Tě jako Pána svého života. Pomoz mi prosím odvrátit se od svých hříchů a následovat Tě. Přijímám Tvůj dar věčného života. Modlím se ve Tvém jménu. Amen - tak se staň! Co dál? Čti Bibli. Začni Evangeliem Jana, v 1. kapitole a čti každý den jednu kapitolu. Některé verše jsou vhodné k tomu, aby ses je naučil zpaměti, např. Jan 6,47: Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, má věčný život. Uč se je a často nich přemýšlej. Modli se. Modlitba je rozhovor s Bohem. Mluv s Bohem o tom, co čteš v Bibli, a také o všem, co máš na srdci. Bůh říká: O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. Mluv o své víře Poděl se s druhými lidmi o to, co se stalo mezi tebou a Bohem - že jste byli smířeni Ježíšem Kristem. Bůh chce, abychom tuto dobrou zprávu rozhlašovali dál, aby tak další lidé mohli uvěřit a být zachráněni skrze víru v Ježíše Krista. Ježíš přikázal těm, kdo Ho následují, aby šli do celého světa a kázali evangelium všemu stvoření. Najdi křesťanskou církev Zapoj se do společenství křesťanů. Jdi do takové církve, kde se vyučuje z Bible a kde lidé věří, že Bible je Božím Slovem. Nech se pokřtít na vyznání své víry a zapoj se do života církve. Pokud chceš, můžeme ti s hledáním pomoci (některé charakteristiky kvalitní církve najdeš také zde). V tom případě nás kontaktuj na adrese uvedené v úvodní stránce.
 

Náhledy fotografií ze složky ježíš

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář